PSD (การกระจายขนาดอนุภาค) ของ BFA Brown Fused Alumina

เบอร์กรวด ไมครอน เบอร์กรวด ไมครอน เบอร์กรวด ไมครอน
10 2360 ~ 2000 30 710 ~ 600 80 212 ~ 180
12 2000 ~ 1700 36 600 ~ 500 90 180 ~ 150
14 1700 ~ 1400 40 500 ~ 425 100 150 ~ 125
16 1400 ~ 1180 46 425 ~ 355 120 125 ~ 106
20 1180 ~ 1000 54 355 ~ 300 150 106 ~ 75
ยี่สิบสอง 1,000 ~ 850 60 300 ~ 250 180 90 ~ 63
ยี่สิบสี่ 850 ~ 710 70 250 ~ 212 220 75 ~ 53
ขบ ค่า D3 สูงสุด um D50 มูลค่าหนึ่ง ค่า D94 ขั้นต่ำ um
F230 82 53.0±3.0 34
F240 70 44.5±2.0 28
F280 59 36.5±1.5 ยี่สิบสอง
F320 49 29.2±1.5 16.5
F360 40 22.8±1.5 12
F400 32 17.3±1.0 8
F500 25 12.8±1.0 5
F600 19 9.3±1.0 3
F800 14 6.5±1.0 2
F1000 10 4.5±0.8 1
F1200 7 3.0±0.5 1
F1500 5 2.0±0.4 0.8
F2000 3.5 1.2±0.3 0.5

                       PSD JIS Brown Fused Alumina Micropowder

 ขบ ค่า D0 สูงสุด um ค่า D3 สูงสุด um D50 มูลค่าหนึ่ง ค่า D94 ขั้นต่ำ um
#240 127 103 57.0±3.0 40
#280 112 87 48.0±3.0 33
#320 98 74 40.0±2.5 27
#360 86 66 35.0±2.0 ยี่สิบสาม
#400 75 58 30.0±2.0 20
#500 63 50 25.0±2.0 16
#600 63 41 20.0±1.5 13
#700 45 37 17.0±1.5 11
#800 38 31 14.0±1.0 9
#1000 32 27 11.5±1.0 7
#1200 27 ยี่สิบสาม 9.5±0.8 5.5
#1500 ยี่สิบสาม 20 8.0±0.6 4.5
#2000 19 17 6.7±0.6 4
#2500 16 14 5.5±0.5 3
#3000 13 11 4.0±0.5 2
#4000 11 8 3.0±0.4 1.8
#6000 8 5 2.0±0.4 0.8
#8000 6 3.5 1.2±0.3 0.6

Send your message to us:

Scroll to Top